Bratoljub Klaić - NAGLASNI SUSTAV STANDARDNOGA HRVATSKOG JEZIKA

Govoreni primjeri pojedinih paradigmi naglasnih tipova.


Uporaba je posve jednostavna: dovedite miš na naglasni tip koji želite čuti i pokrenite lijevim klikom govoreni primjer odabranoga naglasnog tipa.


 


IMENICE

 

IMENICE MUŠKOGA RODA

I. Jednosložne imenice muškoga roda

 

 

 

 
1 - svat, svata

2 - pop, popa

3 - bog, boga

 
4 - vol, vola

5 - drug, druga

6 - vrač, vrača

 
7 - san, sna

II. Dvosložne imenice muškoga roda

 

8 - bratić, bratića

9 - gušter, guštera

10 - golub, goluba

11 - vjetar, vjetra

12 - starac, starca

13 - jelen, jelena

14 - šeboj, šeboja

15 - kadić, kadića

16 - život, života

17 - lažov, lažova

18 - kovač, kovača

19 - čabar, čabra

20 - lovac, lovca

21 - novac, novca

22 - majstor, majstora

23 - nuncij, nuncija

24 - putnik, putnika

25 - bubanj, bubnja

26 - narod, naroda

27 - lopov, lopova

28 - vranac, vranca

 

III. Trosložne imenice muškoga roda


 
  GRUPA A/ Trosložne imenice muškoga roda s naglascima na prvom slogu
 

 

29 - begović, begovića

30 - neradin, neradina

31 - polubog, poluboga

32 - vjerenik, vjerenika

33 - pohlepnik, pohlepnika

34 - parožak, paroška

35 - jazavac, jazavca

36 - potporanj, potpornja

37 - učitelj, učitelja

 

38 - senator, senatora

39 - patricij, patricija

40 - obrtnik, obrtnika

41 - državnik, državnika

42 - dvonožac, dvonošca

43 - magarac, magarca

44 - manevar, manevra

45 - rekvijem, rekvijema

46 - branjenik, branjenika

 

47 - tabornik, tabornika

48 - grintavac, grintavca

49 - stričević, stričevića

50 - saveznik, saveznika

51 - nastojnik, nastojnika

52 - zakupac, zakupca

53 - zlikovac, zlikovca

 

 

GRUPA B/ Trosložne imenice muškoga roda s naglascima na drugom slogu

 

 

54 - domaćin, domaćina

55 - vodopoj, vodopoja

56 - Budimlić, Budimlića

57 - podmuklac, podmuklaca

 

58 - meredov, meredova

59 - gospodar, gospodara

60 - dubašac, dubašca

61 - sinovac, sinovca

 

62 - kukavelj, kukavelja

63 - harmonij, harmonija

64 - tuđinac, tuđinca

 

IMENICE ŽENSKOGA RODA

A/ Imenice ženskoga roda a-deklinacije

 
 

 
V. Jednosložne imenice ženskoga roda a-deklinacije

 
 


65 - cka, cke

   
 


VI. Dvosložne imenice ženskoga roda a-deklinacije

 
 

 
66 - kuća, kuće

67 - žena, žene

 
68 - lađa, lađe

69 - nada, nade

 

 
  VII. Trosložne imenice ženskoga roda a-deklinacije  
 

 
70 - jagoda, jagode

71 - građanka. građanke

72 - bundeva, bundeve

73 - čitanka, čitanke

 
74 - sloboda, slobode

75 - majčica, majčice

76 - tutorka, tutorke

 
77 - bakica, bakice

78 - Zagorka, Zagorke

79 - domaja, domaje

B/ Imenice ženskoga roda i-deklinacije

 
 

IX. Jednosložne imenice ženskoga roda i-deklinacije

 

 
 

80 - sjen, sjeni

81 - kost, kosti

82 - stvar, stvari

 

X. Dvosložne imenice ženskoga roda i-deklinacije

 
 

83 - postelj, postelji

84 - bolest, bolesti

85 - pamet, pameti

86 - pjesan, pjesni

87 - samrt, samrti

88 - etat, etati

89 - mišjun, mišjuni

90 - dičnost, dičnosti

91 - ravan, ravni

92 - ljubav, ljubavi

93 - dužnost, dužnosti

 

XI. Trosložne imenice ženskoga roda i-deklinacije

 
 

94 - djelatnost, djelatnosti

95 - književnost, književnosti

96 - rukovet, rukoveti

97 - bojazan, bojazni

98 - umjetnost, umjetnosti

99 - djevojčad, djevojčadi

100 - ustavnost, ustavnosti

101 - blagodat, blagodati

102 - galantnost, galantnosti

103 - parentad, parentadi

104 - mision, misioni

105 - smirenost, smirenosti

106 - vezanost, vezanosti

107 - savjesnost, savjesnosti

108 - dostojnost, dostojnosti

109 - obitelj, obitelji

110 - budućnost, budućnosti

 

IMENICE SREDNJEGA RODA

A/ Imenice srednjega roda s jednakosložnom promjenom

 
 

 
XIII. Jednosložne imenice srednjega roda s jednakosložnom promjenom

118 - zlo, zla

 

 

XIV. Dvosložne imenice srednjega roda s jednakosložnom promjenom

 

119 - jelo, jela

120 - čelo, čela

121 - štivo, štiva

122 - krilo, krila

 
 

XV. Trosložne imenice srednjega roda s jednakosložnom promjenom

 

123 - pravilo, pravila

124 - kresivo, kresiva

125 - govedo, goveda

126 - ognjište, ognjišta

127 - vreteno, vretena

128 - zvrndalo, zvrndala

129 - plandište, plandišta

130 - puhalo, puhala

131 - naselje, naselja

132 - bičalo, bičala

 

 

B/ Imenice srednjega roda s nejednakosložnom promjenom (konsonantske osnove)

 

 

XVII. Dvosložne imenice srednjega roda s nejednakosložnom promjenom

 

 

133 - pleme, plemena

134 - dugme, dugmeta

 

135 - prase, praseta

136 - čavče, čavčeta

 

137 - june, juneta

138 - tane, taneta

   

 

 

PRIDJEVI

 

 
PRIDJEVI S PROMJENLJIVIM NAGLAŠAVANJEM
 

 

I. Jednosložni pridjevi s promjenljivim naglašavanjem

 

 

1 - nov, nova, novo

 

2 - mlad, mlada, mlado

 

3 - zao, zla, zlo

 

 

II. Dvosložni pridjevi s promjenljivim naglašavanjem

 

 

4 - bistar, bistra, bistro

5 - zelen, zelena, zeleno

 

6 - valjan, valjana, valjano

7 - gorak, gorka, gorko

 
 

 

III. Trosložni pridjevi s promjenljivim naglašavanjem

 

 

8 - dugačak, dugačka, dugačko

 

9 - maljušan, maljušna, maljušno

   

 

 

ZAMJENICE

 

 
1 - LIČNE ZAMJENICE I POVRATNA
 

 

1 - ja, ti, on, ona, ono

 

 
2 - POSVOJNE ZAMJENICE  
 

 

2-1 - moj, tvoj, svoj

 

2-3 - naš, vaš

 

 

3 - POKAZNE ZAMJENICE  
 

 

3-1 - taj, ta, to

 

3-2 - ovaj, onaj

 

 
4 - ODNOSNE I UPITNE ZAMJENICE  
 

 

4-1 - tko, što

 

4-2 - koji, čiji

 

 

5 - NEODREĐENE ZAMJENICE

 
 

A - Neodređene zamjenice složene s tko i što (šta)

 

 
 

5A1 - netko, nešto

5A4 - Neodređene zamjenice s nesraslim dijelovima tko i što

 

B - Neodređene zamjenice složene s koji i čiji

 
 

5B1 - nekoji, nečiji

5B4 - Neodređene zamjenice s nesraslim dijelovima koji i čiji

 

6 - ZAMJENIČKI PRIDJEVI

 
 

 

6-1 kakav, kakva, kakvo

6-2 kolik, kolika, koliko

 

6-3 sam, sama, samo

6-4 sav, sva, sve

 

 

 

   

 

 

BROJEVI

 
GLAVNI BROJEVI    
 

 

1 - jedan, jedna, jedno

2 - dva, dvije

3 - tri

4 - četiri

 

5 - Brojevi od pet do deset

6 - Brojevi od jedanaest do devetnaest

7 - Brojevi od dvadeset do devedeset

 

8 - Broj sto i njegove složenice

9 - Brojevi za tisuće i milijune

 

REDNI BROJEVI

   

 

 

 

a) Od 1. do 10.

b) Od 11. do 19.

 

c) Brojevi što označuju desetice

d) Brojevi od 100. do 1000.

 

e) Tisuće i milijuni

 

ZBIRNI BROJEVI

   
 

 

1 - Brojne imenice

2 - Brojni pridjevi

 

 

3 - Priložni brojevi

4 - Umnožni brojevi

 

 

5 - Dijelni brojevi

6 - Razlomački brojevi

   

 

GLAGOLI

 

 
I. Dvosložni infinitivi s prezentom na -em  
 

 

A/ Glagoli s jednim slogom u 1. licu jednine prezenta

 
 

 

1 - zreti, zrem
(složeno: prozreti, prozrem;
dvostr. sl.: obazreti, obazrem)


 

2 - žeti, žmem
(složeno: sažeti, sažmem;
dvostr. sl.: izažeti, izažmem)

 

2A - mrijeti, mrem
(složeno: umrijeti, umrem;
dvostr. sl.: izumrijeti, izumrem)

 

 

B/ Glagoli sa dva sloga u 1. licu jednine prezenta

 
 

 

3 - jesti, jedem
(složeno: pojesti,pojedem)

4 - krasti, kradem
(složeno: ukrasti, ukradem)

4A - sjeći, siječem
(složeno: posjeći, posiječem;
dvostr. sl.: izasjeći, izasječem)

4B - pljeti, plijevem
(složeno: opljeti, oplijevem)

5 - brati, berem
(složeno: izbrati, izberem
dvostr. sl.: izabrati, izaberem)

6 - zvati, zovem
(složeno: sazvati, sazovem
dvostr. sl.: izazvati, izazovem)

 

7 - stati, stanem
(složeno: postati, postanem
dvostr. sl.: izostati, izostanem)

8 - plesti, pletem
(složeno: oplesti, opletem
dvostr. sl.: ispreplesti, isprepletem)

8A - snijeti, snesem
(složeno: donijeti, donesem
dvostr. sl.: pridonijeti, pridonesem)

9 - reći, rečem
(složeno: poreći, porečem
dvostr. sl.: oporeći, oporečem)

10 - ići, idem

 

 

11 - naći, nađem
(složeno: pronaći, pronađem
dvostr. sl.: proiznaći, proiznađem)

- prijeći, prijeđem

12 - tresti, tresem
(složeno: istresti, istresem
dvostr. sl.: poistresti, poistresem)

13 - kleti, kunem
(složeno: prokleti, prokunem)

 

II. Dvosložni infinitivi s prezentom na -jem

 
 

 

A/ Glagoli s jednim slogom u 1. licu jednine prezenta

 
 

 

14 - žeti, žnjem
(složeno: požeti, požnjem
dvostr, sl.: izažeti, izažnjem)
- žeti, žanjem
(složeno: požeti, požanjem
dvostr. sl.: izažeti, izažanjem)

   
 

 

B/ Glagoli sa dva sloga u 1. licu jednine prezenta

 
 

 

15 - mljeti, meljem
(složeno: samljeti, sameljem
dvostr. sl.: izamljeti, izameljem)

15A - klati, koljem
(složeno: zaklati, zakoljem
dvostr. sl.: pozaklati, pozakoljem)


 

16 - piti, pijem
(složeno: popiti, popijem
dvostr. sl.: ponapiti, ponapijem)

 

 
III. Dvosložni infinitivi s prezentom na -am  
 

 

17 - dati, dam
(složeno: dodati, dodam
dvostr. sl.: nadodati, nadodam)

 

18 - znati, znam
(složeno: poznati, poznam
dvostr. sl.: prepoznati, prepoznam)

 

 
IV. Dvosložni infinitivi s prezentom na -im  
 

 

A/ Glagoli s osnovom na kratko jat

 
 

 

19 - bdjeti, bdim
(složeno: probdjeti, probdim)

 

   
 

B/ Glagoli s osnovom na i

20 - mniti, mnim
(složeno: promniti, promnim)

   

V. Trosložni infinitivi s prezentom na -em
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

21 - ginuti, ginem
(složeno: poginuti, poginem)

22 - tonuti, tonem
(složeno: potonuti, potonem)

23 - trnuti, trnem
(složeno: protrnuti, protrnem)
- sijevnuti, sijevnem
(složeno: zasijevnuti, zasijevnem)

24 - zdirati, zdirem
(složeno: izdirati, izdirem)

25 - derati, derem
(složeno: oderati, oderem)

26 - revati, revem
(složeno: zarevati, zarevem)

 

 

 

VI. Trosložni infinitivi s prezentom na -jem
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

27 - mazati, mažem
(složeno: omazati, omažem)

28 - tesati, tešem
(složeno: otesati, otešem)

29 - kovati, kujem
(složeno: okovati, okujem)

30 - smijati se, smijem se
(složeno: nasmijati se, nasmijem se)

31 - pisati, pišem
(složeno: napisati, napišem)

31A- lijetati, lijećem
(složeno: polijetati, polijećem)

 
VII. Trosložni infinitivi s prezentom na -am
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

 

32 - gledati, gledam
(složeno: pogledati, pogledam)

33 - igrati, igram
(složeno: zaigrati, zaigram)

34 - čitati, čitam
(složeno: pročitati, pročitam)

35 - pravdati, pravdam
(složeno: opravdati, opravdam)

36 - pitati, pitam
(složeno: zapitati, zapitam)
- cijepati, cijepam
(složeno: iscijepati, iscijepam)

 

VIII. Trosložni infinitivi s prezentom na -im
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

37 - gaziti, gazim
(složeno: pogaziti, pogazim)

38 - vidjeti, vidim
(složeno: uvidjeti, uvidim)

39 - nositi, nosim
(složeno: donositi, donosim)

40 - lomiti, lomim
(složeno: polomiti, polomim)

40A - željeti, želim
(složeno: poželjeti, poželim)

 

 

41 - držati, držim
(složeno: zadržati, zadržim)

42 - pamtiti, pamtim
(složeno: zapamtiti, zapamtim)
- cijevčiti, cijevčim
(složeno: iscijevčiti, iscijevčim)

43 - hvaliti, hvalim
(složeno: pohvaliti, pohvalim)
- cijediti, cijedim
(složeno: ocijediti, ocijedim)

44 - trubiti, trubim
(složeno: zatrubiti, zatrubim)
- sniježiti, sniježim
(složeno: zasniježiti, zasniježim)

44A - Podtip 1 - žudjeti, žudim
(složeno: zažudjeti, zažudim)

44B - Podtip 2 - blijedjeti, blijedim
(složeno: poblijedjeti, poblijedim)

44C - Podtip 3 - zviždati, zviždim
(složeno: zazviždati, zazviždim

44D - Podtip 4 - bliještati, bliještim
(složeno: zabliještati, zabliještim)

IX. Četverosložni infinitivi s prezentom na -jem
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

45 - vjerovati, vjerujem
(složeno: povjerovati, povjerujem)

46 - plandovati, plandujem
(složeno: proplandovati, proplandujem)

47 - kakotati, kakoćem
(složeno: zakakotati, zakakoćem)

48 - kazivati, kazujem
(složeno: dokazivati, dokazujem)

 

 
X. Četverosložni infinitivi s prezentom na -am
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

49 - užinati, užinam
(složeno: použinati, použinam)

 

50 - aminati, aminam
(složeno: izaminati, izaminam)

 

 

 

XI. Četverosložni infinitivi s prezentom na -im
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

51 - bratimiti, bratimim
(složeno: pobratimiti, pobratimim)

52 - mršavjeti, mršavim
(složeno: omršavjeti, omršavim)

 

 

53 - pabirčiti, pabirčim
(složeno: popabirčiti, popabirčim)

54 - sumporiti, sumporim
(složeno: nasumporiti, nasumporim)

 

 

55 - parložiti, parložim
(složeno: zaparložiti, zaparložim)

XII. Peterosložni infinitivi s prezentom na -jem
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

 

56 - imenovati, imenujem
(složeno: preimenovati, preimenujem)

 

57 - logorovati, logorujem
(složeno: prologorovati, prologorujem)

 

 

58 - savjetovati, savjetujem
(složeno: posavjetovati, posavjetujem)

XIII. Peterosložni infinitivi s prezentom na -im
i na njih oslonjeni višesložni glagoli

 

  59 - lastavičiti, lastavičim
(složeno: polastavičiti, polastavičim)
   

 

Ovaj je portal zaštićen Međunarodnim zakonom o copyrightu!
This site is under protection of the International Copyright Law.
Questo sito e sotto tutela della legge sul diritto d'autore internazionale.
© Copyright 2002, by Božidar Smiljanić

Design: Božidar Smiljanić