NARUDŽBENICA

 

Ja, _________________________________________________
(ime i prezime)

OIB_____________________________,

s adresom stalnog boravišta u

___________________________________________
(ulica i kućni broj)

__________________________________________________________________
(poštanski broj i odredišna pošta)

Telefon ili mobitel _____________________

E-mail adresa _______________________________________

 

OVIME NEOPOZIVO NARUČUJEM

besplatni primjerak filmskog scenarija

Božidar Smiljanić
KAO HRAST U MOJOJ GORI

IZJAVLJUJEM POD PUNOM MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU DA SAM
AKTIVNI ČLAN HDFD I UREDNO PODMIRUJEM ČLANARINU

MOLIM DA MI SE SCENARIJ DOSTAVI KAO PRIVITAK UZ E-POŠTU.

 

 

U __________________, dne__________ 2009.

 

 

________________________________
(Vlastoručni potpis, odnosno potpis ovlaštene osobe i pečat)

 

Narudžbenicu poslati kao privitak e-pošti na adresu:

info@netfaces.hr