NARUDŽBENICA

 

Ja, _________________________________________________
(ime i prezime)

OIB_____________________________,

s adresom stalnog boravišta u

___________________________________________
(ulica i kućni broj)

__________________________________________________________________
(poštanski broj i odredišna pošta)

Telefon ili mobitel _____________________

E-mail adresa _______________________________________

 

OVIME NEOPOZIVO NARUČUJEM

primjerak na hrvatskom i engleskom jeziku CD-ROM-a
uz otkup autorskih prava na realizaciju filma

Božidar Smiljanić
KAO HRAST U MOJOJ GORI
(FILMSKI SCENARIJ)

po cijeni od 52.500,oo (slovima: pedeset dvije tisuće i petsto) kuna

Poštarina i PDV u cijeni.

Molim da mi se dostavi predračun, na temelju kojega ću izvršiti plaćanje.
Suglasan sam da mi se naručeno isporuči kao privitak e-pošti
odmah po izvršenoj uplati, a CD-ROM u roku od najviše sedam dana

 

 

U __________________, dne__________ 20____.

 

 

________________________________
(Vlastoručni potpis, odnosno potpis ovlaštene osobe i pečat)

 

Narudžbenicu poslati kao privitak e-pošti na adresu:

info@netfaces.hr