NARUDŽBENICA

_________________________________________________
(ime i prezime, odnosno puni naziv trgovačkoga društva)

OIB_____________________________,

s adresom stalnog boravišta/sjedišta u

___________________________________________
(ulica i kućni broj)

__________________________________________________________________
(poštanski broj i grad)

Telefon ili mobitel _____________________

E-mail adresa _______________________________________

OVIME NEOPOZIVO NARUČUJEM(O)

______ primjerakaaudio CD-ROM-a
(Ovdje upisati količinu primjeraka.)


LIRIKA 2
Dobriša Cesarić

po AKCIJSKOJ cijeni od 20,oo (slovima: dvadeset) kuna
za svaki naručeni primjerak, koji ću/ćemo iznos u cijelosti platiti pouzećem prilikom primitka pošiljke,
odnosno po predračunu u slučaju narudžbe više od jednog primjerka.

Poštarina nije uključena u cijenu. PDV je uključen u cijenu..

 

 

U __________________, dne__________ 20____.

 

 

________________________________
(Potpis naručitelja, odnosno ovlaštene osobe i pečat)

_____________________________________________________________________________

Narudžbenicu poslati kao privitak e-pošti na adresu:

info@netfaces.hr